Pravidlá športového rybolovu a pobytu na súkromnom jazere Green Lakes “Land of Commons”

REŠPEKTUJ JAZERO A JEHO PRÍRODNÉ OKOLIE:

 • Loví sa výlučne spôsobom „Chyť a Pusť“. Prísne sa zakazuje akékoľvek odvážanie a narábanie s ulovenými rybami mimo vyhradené lovné miesta a ich najbližšie okolie. Pokus o odcudzenie akejkoľvek ryby bude chápaný ako trestný čin krádeže cudzieho majetku.
 • Prístupové cesty k jazeru sú uzatvorené 3 uzamkýnateľnými rampami. Príjazd a odjazd z jazera je možný iba v nižšie určených hodinách.
 • Striedanie lovných miest prebieha denne v čase od 11:00 do 13:00. Odchádzajúci loviaci rybár musí opustiť svoje lovné miesto najneskôr do 11:00 určeného dňa. Prichádzajúci loviaci rybár môže vstúpiť na lovné miesto najskôr od 13:00.
 • Po vyložení potrebného vybavenia k rybolovu z vášho automobilu, je povolené ponechať automobil len na vyznačených a na tento spôsob určených odstavných plochách. Pre vyloženie alebo naloženie vybavenia k rybolovu je určený čas denne od 10:00 do 14:00, v závislosti od odjazdu alebo príjazdu loviaceho rybára. Pohyb automobilov okolo jazera pred týmto časom a po tomto čase je prísne zakázaný. V prípade vyskytnutia sa vážnej situácie v iných hodinách dňa, ihneď kontaktujte správcu jazera.
 • Ponechanie prívesných vozíkov je povolené len na vyznačených a na tento spôsob určených odstavných plochách.
 • Použitie prívesných karavanov je v areáli jazera zakázané.
 • Prosíme prichádzajúcich rybárov, aby prichádzali na jazero najskôr od 11:00 a odchádzajúcich rybárov, aby odišli najneskôr do 13:00. Pred týmto, resp. po tomto čase je vstup, resp. odjazd z areálu zakázaný (rampy budú uzamknuté).
 • Loviacim rybárom je prísne zakázané opustiť areál jazera, bez upovedomenia správcu jazera.
 • Zakazujú sa akékoľvek súkromné návštevy loviaceho rybára počas dohodnutej doby rybolovu.
 • Nadmerné užívanie alkoholu a drog počas pobytu na jazere nie je tolerované.
 • Na jazere sa nachádza 5 lovných miest, ktoré môžu byť rezervované pre rybársku verejnosť. Podľa maximálnej obsadenosti loviacimi rybármi sú rozdelené na „jedno-miesta“ a „dvoj-miesta“ nasledovne (viď. mapa jazera pre lepšiu názornosť):
 • Lovné miesto „PLÁŽ“ : maximálne dvaja loviaci rybári
 • Lovné miesto „PICASOVA HRANA“ : maximálne jeden loviaci rybár
 • Lovné miesto „SAHARA“ : maximálne jeden loviaci rybár
 • Lovné miesto „MAGICKÁ HLBOČINA“ : maximálne jeden loviaci rybár
 • Lovné miesto „SEDMIČKA“ : maximálne jeden loviaci rybár
 • Na lovnom mieste sa dovoľuje postaviť len originálne rybárske bivaky v zelenej alebo maskáčovej farbe, v maximálnom počte podľa počtu loviacich rybárov. Na jedného loviaceho rybára sa toleruje jeden pomocný prístrešok „dáždnikovitého“ tvaru v zelenej alebo maskáčovej farbe.
 • Pre komfort návštevníkov sú pre pobyt pripravené 4 mobilné toalety a to na vyznačených miestach. Jedna mobilná toaleta je určená výhradne pre ženské návštevníčky a ostatné mobilné toalety pre mužských návštevníkov. Mobilné toalety budú náležite označené piktogramom.
 • Opustenie lovného miesta je možné iba po vytiahnutí všetkých nahodených udíc. Toleruje sa opustenie lovného „dvoj-miesta“ pre jedného loviaceho rybára na použitie toalety v nevyhnutnom čase tzn. na lovnom „dvoj-mieste“ musí zostať minimálne jeden loviaci rybár.
 • Je prísne zakázané trhať, sekať, rezať alebo inak poškodzovať okolitú vegetáciu. Ak vám niečo prekáža v rybolove, ohláste to neodkladne správcovi jazera.
 • Kladenie otvoreného ohňa a používanie prenosných grilov je prísne zakázané. Používanie plynových varičov je dovolené len priamo na lovnom mieste.
 • Na celom jazere je zakázané kúpanie. Vstup do vody v príbrežných partiách sa toleruje.
 • Vzniknutý odpad počas doby rybolovu sa separuje podľa nižšie uvedených druhov odpadu nasledovne:
 • Komunálny odpad
 • Sklo+plasty
 • Každý loviaci rybár dostane od správcu jazera 2 ks plastových vriec na odpad a je povinný vzniknutý odpad separovať podľa vyššie uvedeného postupu.
 • Po skončení rybolovu je loviaci rybár povinný vrecia s odpadom zaniesť na vyznačené miesto (viď. mapka jazera).
 • V prípade, že sa zaplnia poskytnuté vrecia vzniknutým odpadom, kontaktujte správcu jazera a budú vám poskytnuté nové vrecia na odpad.
 • V prípade, že loviaci rybár nedodrží vyššie uvedený postup separovania vzniknutého odpadu, bude musieť zneškodniť vzniknutý odpad na vlastné náklady mimo areálu jazera.
 • PRÍSNE SA ZAKAZUJE ODHADZOVAŤ „CIGARETOVÉ ŠPAKY“ V AREÁLI JAZERA!
 • PRÍSNE SA ZAKAZUJE UMÝVANIE KUCHYNSKÝCH RIADOV PRIAMO V JAZERE!

REŠPEKTUJ OSTATNÝCH LOVIACICH RYBÁROV:

 

 • Na jazere je povolený rybolov na maximálne 3 udice na jedného loviaceho rybára. Všetky 3 udice musia byť umiestnené na vymedzenom lovnom mieste.
 • Hosť má výslovne zakázané obsluhovať rybárske udice.
 • Rybolov sa dovoľuje výlučne vo vyznačených sektoroch na vode, uvedených na mapke jazera pre každé stanovište osobitne.
 • Loví sa výlučne spôsobom nahadzovania návnad a nástrah z brehu – z lovného miesta.
 • Akékoľvek plavidlo a zavážacia elektrická loďka sú zakázané.
 • Používanie dronov a akýchkoľvek iných lietajúcich objektov je v areáli jazera zakázané.
 • Pobyt domácich zvierat je na jazere zakázaný.
 • Prosím dodržujte na lovných miestach nočný kľud v čase od 21:00 do 08:00 nasledujúceho dňa.
 • Prosím zanechávajte po sebe priestory toaliet čisté a upratané. V prípade, že ste našli priestory toaliet špinavé alebo v neporiadku, nahláste to ihneď správcovi jazera.
 • Po skončení rybolovu po sebe zanechajte čisté a upratané lovné miesto.
 • Chceme, aby sa každý rybár u nás cítil príjemne a zažil príjemnú dovolenku. Prosím rešpektujte súkromie ostatných loviacich rybárov, nepoužívajte hlasné rádio alebo hudbu a neprekrikujte sa navzájom.
 • Zakazuje sa lov dravých rýb akýmkoľvek spôsobom.

   REŠPEKTUJ OBSÁDKU RÝB:

   

  • Obsádka rýb je počas kalendárneho roka pravidelne dokrmovaná, bez ohľadu na obsadenosť loviacimi rybármi. Dokrmovanie zabezpečuje správca jazera, na vopred určených miestach okolo celého jazera a v blízkosti brehov.
  • Ako prevencia pred rôznymi prenosnými chorobami, podložky pod ryby, podberáky a vážiace sakyzabezpečené správcom jazera na každom lovnom mieste a pre každého loviaceho rybára samostatne. Používanie vlastného vyššie uvedeného rybárskeho vybavenia je prísne zakázané.
  • Každý loviaci rybár dostane okrem vyššie uvedeného, k rybolovu aj nerezovú vážiacu tyč, dištančné tyčky, jedno vedierko na polievanie rýb, dezinfekciu na ošetrenie rýb, mapu jazera s pravidlami rybolovu a 2 ks plastových vriec na separovanie vzniknutého odpadu.
  • Zapožičané pomôcky k rybolovu musia byť vrátené k chatke v takom stave ako boli odovzdané správcom jazera.
  • Ryby sa po ulovení vyberajú z vody výlučne vo vážiacich sakoch (vrátane zloženej podberákovej siete s ramenami). Zakazuje sa prenášanie rýb v podberákovej sieti. Pri prenášaní rýb zabezpečte, aby všetky plutvy boli „priložené“ k telu ryby a aby nemohlo dôjsť k ich poškodeniu.
  • Pred uložením ulovenej ryby do podložky alebo vážiaceho saku, musia byť tieto namočené alebo poliate čerstvou vodou z jazera. Ryby neukladajte na suchú podložku!
  • Uchovávanie ulovených rýb vo vážiacich sakoch je zakázané, ak správca jazera neudelí loviacemu rybárovi výnimku.
  • Ulovené ryby sa musia na brehu polievať čerstvou vodou priamo z jazera. Zakazuje sa na tento spôsob používať voda, ktorá bola nabratá v časovom predstihu ulovenia ryby (najmä v letných a zimných mesiacoch).
  • Miesto vpichu háčika alebo iné poranené miesto na tele ryby sa musí vydezinfikovať poskytovanou dezinfekciou, pred vrátením ulovenej ryby do vody.
  • Ukladanie rýb na brucho, kedy hrozí poškodenie vnútorných orgánov, sa prísne zakazuje!
  • Ulovené ryby sa musia po zdokumentovaní neodkladne vrátiť do vody. V prípade podozrenia na poškodenie ryby, resp. zjavnej choroby, treba ihneď kontaktovať správcu jazera pre usmernenie ďalšieho postupu s ulovenou rybou.
  • Akúkoľvek rybu nad 17 kg je možné fotografovať výlučne z vody. Vstup loviaceho rybára s rybou do vody sa doporučuje v rybárskych brodiacich čižmách.
  • Názornú a požadovanú manipuláciu s úlovkami je možné zhliadnuť na tejto video prezentácii.

  UPOZORNENIA PRE LOVIACICH RYBÁROV A NÁVŠTEVNÍKOV:

   

  • Správca revíru má právo kedykoľvek kontrolovať používané montáže, návnady a nástrahy.
  • Porušením uvedených pravidiel rybolovu riskuje loviaci rybár okamžité ukončenie rybolovu bez náhrady jemu vzniknutej škody a bez náhrady vrátenia poplatkov za rybolov.
  • Akékoľvek podozrivé alebo neprispôsobivé správanie musí byť nahlásené správcovi jazera.
  • Vykázaní a problémoví loviaci rybári budú zaradení na „čiernu listinu jazera“ bez možnosti ďalšej návštevy jazera v budúcnosti.
  • Športový rybolov a pobyt na súkromnom jazere je na vlastné nebezpečie a zodpovednosť držiteľa povolenia k rybolovu (vrátane ostatných návštevníkov).
  • Správca jazera nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie majetku.

  POVOLENÉ MONTÁŽE, RYBÁRSKE VYBAVENIE, NÁSTRAHY A NÁVNADY:

   

  • Používať sa môžu výlučne ORIGINÁLNE háčiky BEZ PROTIHROTU min. veľkosti č.4.
  • Na jednej udici môže byť použitá len jedna montáž s jedným jednoháčikom.
  • Zakázané typy háčikov: Cranked, Longshank Nailer (tzv.„banány“) a Hayabusa M1.
  • Požaduje sa používať „celonávin“ hlavného rybárskeho vlasca s minimálnou hrúbkou 0,35 mm. Doporučujeme používať „celonávin“ hlavného rybárskeho vlasca s minimálnou hrúbkou 0,40 mm.
  • Rybárske šňúry sú povolené na markrovacej a spodovej zostave – udici.
  • Používanie akýchkoľvek rybárskych šňúr s výnimkou koncových originálnych nadväzcov a olovenkového nadväzca v max. dĺžke do 1,0 m je prísne zakázané.
  • Zakazuje sa používanie akýchkoľvek šokových nadväzcov z rybárskej šňúry alebo rybárskeho vlasca.
  • Pri každej montáži je potrebné zabezpečiť, aby došlo k uvoľneniu použitého olova z montáže, pri pretrhnutí rybárskeho vlasca.
  • Na lovnom mieste „Picasova Hrana“ je povinnosť používania odpadávajúcich záťaží a systémov, ktoré napomáhajú uvoľnenie záťaže ihneď po zábere (možno používať bočné systémy, koncové systémy, resp. inline systémy, ktoré napomáhajú uvoľneniu záťaže ihneď po zábere).
  • Používanie “IN LINE” záťaží a systémov sa obmedzuje iba na použitie priamo na celonávine rybárskeho vlasca, to znamená, že pri “IN LINE” záťažiach a systémoch sa ZAKAZUJE ich použitie s originálnymi nadväzcami a olovenkovými nadväzcami v max. dĺžke do 1,0 m, pretože pri takto zostrojených montážach nedôjde k uvoľneniu záťaže v prípade pretrhnutia hlavného rybárskeho vlasca. Jedinou výnimkou je používanie ODPADÁVAJÚCIH “IN LINE” SYSTÉMOV, pri ktorých dôjde vždy k odpadnutiu rybárskej záťaže po zábere. Pri takejto rybárskej zostave je možné použiť originálne nadväzce a olovenkové nadväzce v max. dĺžke do 1,0 m.
  • Použitie spôsobu lovu na zig rig je zakázaný na celom jazere. Za lov na zig rig sa považuje použitie náväzca dlhšieho ako 0,50 m.
  • Nie je povolený ani lov za pomoci podvodného plaváka alebo lov z hladiny.
  • Ako návnada sa výslovne zakazuje používať tigrí orech! Toleruje sa použitie tigrieho orechu ako nástrahy.
  • Množstvo použitého kŕmenia na jeden lovný deň a na jedného loviaceho rybára sa limituje na max. 3,0 kg, pokiaľ dlhodobá teplota vody vrchných vrstiev vodného stĺpca v jazerách nevystúpi nad 12 stupňov Celzia alebo pokiaľ dlhodobá teplota vody vrchných vrstiev vody v jazerách klesne pod 12 stupňov Celzia. O teplote vody bude informovať správca jazera každého loviaceho pri príchode, resp. je možné túto informáciu v prípade potreby dopytovať telefonicky alebo emailom pred vašim príchodom.
  • Lov v „Zátoke pod Vŕbami“ je prísne zakázaný. Zátoka slúži ako kľudová zóna pre rybiu obsádku.